Tủ lạnh Hitachi Inverter R-ZX740KV (X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-WX620KV (XK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-HW530NV(X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-M800PGV0 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW690PGV7 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-B505PGV6 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-B330PGV8 (BBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter R-B330PGV8 (BSL)