Quạt đứng Mitsubishi

Quạt lửng Mitsubishi R30A-DV

Quạt Mitsu Tatami R30-MV